Regulamin imprezy masowej

 

 REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

- rozgrywki meczów hokeja na lodzie

Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, wprowadza się poniższy regulamin imprezy masowej - meczów hokeja na lodzie:

Rozdział I
Zakres obowiązywania

1. Regulamin dotyczy wszystkich meczów hokeja na lodzie organizowanych przez Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie na terenie lodowiska „Jastor” usytuowanego w Jastrzębiu Zdroju przy al. Jana pawła II 6A.

2. Regulamin określa warunki uczestnictwa i obowiązki organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników imprezy masowej, w tym postanowienia regulujące:

 1. sposób organizacji imprezy masowej;
 2. obowiązki uczestników imprezy masowej;
 3. warunki uczestnictwa;
 4. uprawnienia uczestników imprezy masowej;
 5. zasady odpowiedzialności uczestników za zachowania niezgodne z prawem.

3. Uczestnicy imprezy masowej są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu. 

Rozdział II
Sposób organizacji imprezy masowej – meczu hokeja na lodzie

1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada organizator imprezy.
2. Impreza jest odpłatna i dostępna dla osób posiadających karty wstępu na imprezę masową – mecze hokeja na lodzie (tj. karnety, bilety jednorazowe, imienne zaproszenia oraz imienne legitymacje klubowe wydane przez Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie).
3. Dopuszcza się udział w imprezie masowej osoby nieposiadającej karty kibica w przypadku umieszczenia jej na liście autoryzowanej przez władze klubu drużyny gości – przepis dotyczy kibiców drużyny przyjezdnej.
4. Do zakupu kart wstępu, o których mowa w ust. 2 uprawnione są osoby znajdujące się na listach wymienionych w ust. 3 oraz osoby posiadające dokument tożsamości z nadanym numerem PESEL, a w przypadku cudzoziemców dokument tożsamości.

Rozdział III
Obowiązki uczestnika imprezy masowej – meczu hokeja na lodzie

1. Uczestnik imprezy jest obowiązany:

 1. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb organizatora imprezy masowej dokument uprawniający do wejścia na lodowisko oraz dokument tożsamości;
 2. zajmować miejsce przeznaczone dla uczestników imprezy masowej;
 3. zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie masowej;
 4. stosować się do zarządzeń i poleceń kierownika ds. bezpieczeństwa, pracowników służby informacyjnej i porządkowej oraz spikera, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń;

 Rozdział IV
Warunki uczestnictwa w imprezie masowej – meczu hokeja na lodzie

1. Zakazuje się wstępu na imprezę masową – mecze hokeja na lodzie osobie:

 1. wobec której wydane zostało orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych,
 2. odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych lub poddania się badaniu stanu trzeźwości,
 3. znajdującej się pod wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 4. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 5. małoletniej do lat 13, niebędącej pod opieką opiekuna.

2. Podczas imprezy masowej – meczu hokeja na lodzie zabrania się:

 1. używania elementów odzieży lub przedmiotów do zakrywania twarzy, celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji osoby;
 2. używania obraźliwego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do waśni, w tym na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.;
 3. wywieszania transparentów, flag i banerów w miejscach, w których mogą one tarasować lub w inny sposób utrudniać otwarcie wyjść ewakuacyjnych;
 4. rzucania przedmiotami;
 5. spożywania alkoholu (o ile inne przepisy nie stanowią inaczej), używania środków odurzających lub psychotropowych;
 6. uporczywego stania w sektorach z miejscami przeznaczonymi do siedzenia;
 7. rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu na terenie lodowiska;
 8. używania środków pirotechnicznych itp.
 9. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami, zaśmiecania terenu lodowiska oraz niszczenia infrastruktury obiektu;
 10. nieuzasadnionego blokowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych.

3. Podczas imprez masowych na które wydano odrębne decyzje dopuszcza się sprzedaży napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu. Spożywanie napojów alkoholowych odbywa się tylko w miejscach wyznaczonych przez organizatora tj. „ogródek piwny” przy dystrybutorze oraz miejsca siedzące na sektorach A, B, C, D, E, F, I, J, K (wraz z dojściem) oraz sektorach dla kibiców gości  G, H. W przypadku przyjazdu grup zorganizowanych piwo dostarczane będzie przez osoby ze strony firmy obsługującej punkt gastronomiczny (kelnerki).

4. Obowiązuje zakaz opuszczania imprezy masowej podczas jej trwania z wyjątkiem przypadków szczególnych (wyjątkowych). Dopuszcza się opuszczenia imprezy masowej podczas jej trwania bez uzasadnionej przyczyny, na własne żądanie, jednak przy ponownym wejściu należy powtórnie nabyć bilet wstępu i poddać się podstawowym rygorem kontrolnym, obowiązującym jak przy wejściu na teren imprezy. Palarnia dla uczestników imprezy znajduje się w wyodrębnionym miejscu przy wyjściu ewakuacyjnym nr 3.

5. Zabrania się wnoszenia na lodowisko i posiadania na meczu:

 1. przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie broni palnej, pneumatycznej, gazowej oraz parasoli o ostrym zakończeniu;
 2. materiałów wybuchowych oraz wyrobów pirotechnicznych, w tym: fajerwerków, kul świecących, rac i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych;
 3. alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających;
 4. zwierząt, za wyjątkiem psów – przewodników;
 5. pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących;
 6. materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych pisemną zgodą organizatora;
 7. butelek lub puszek, wykonanych z twardego materiału, w tym butelek plastikowych;
 8. kamer i aparatów fotograficznych oraz innego rodzaju urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk za wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku;
 9. urządzeń służących do przekazu w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisu wydarzeń przez internet  za wyjątkiem urządzeń dopuszczonych za zgodą organizatora;
 10. przedmiotów wytwarzających niewspółmierny do okoliczności hałas, w tym szczególnie wszelkich przedmiotów z napędem mechanicznym lub elektrycznym;

6. Zabrania się wstępu na teren lub na miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: tafli lodowiska, sektory wyłączone z użytkowania: G, H, I (na małych trybunach) i A i F (skrajne sektory dużych trybun), budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy.

Rozdział V
Uprawnienia uczestnika imprezy masowej – meczu hokeja na lodzie

1. Uczestnik imprezy ma prawo:

 1. przebywać na terenie lodowiska w czasie trwania imprezy tj. od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia meczu;
 2. w nieskrępowany sposób uczestniczyć w meczu wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych ogólnie obowiązujących, zasad współżycia społecznego oraz zasad określonych niniejszym regulaminem;
 3. do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze;
 4. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
 5. korzystać z pomocy medycznej.

2. Uczestnik imprezy jest uprawniony także do:

 1. niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi (nie później niż 14 dni od zakończenia imprezy) informacji w zakresie poniesionych przez niego szkód - w trakcie i na terenie imprezy,
 2. składania skarg i wniosków;
 3. żądania od Organizatora zwrotu kosztów, które uczestnik imprezy poniósł za niewykorzystane dokumenty uprawniające do wstępu na lodowisko z winy bądź przyczyn zależnych od Organizatora.

Rozdział VI
Przepisy końcowe

1. Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie wizerunku uczestnika imprezy masowej w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu video i audio z imprezy masowej lub każdego elementu meczu prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.

2. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi odpowiedzialność karna wynikająca z przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;

3. Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, a w szczególnych przypadkach postanowienia niniejszego regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznym przekazaniu Policji. Osobom takim nie przysługuje roszczenie z tytułu zwrotu kosztów zakupu kart wstępu na imprezę masową – mecz hokeja na lodzie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany terminu imprezy, gwarantując możliwość zwrotu pieniędzy za zakupione wcześniej karty wstępu;
 2. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku;
 3. unieważnienia karty kibica, identyfikatora lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na mecz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

5. Regulamin imprezy masowej – meczów hokeja na lodzie wchodzi w życie z dniem 31.01.2020 roku.

6. Regulamin udostępniony jest uczestnikom imprezy - publikacja na stronie internetowej klubu www.jkh.pl oraz, plakaty przy wejściach na obiekt.

tel./fax 32 476 16 50
aleja Jana Pawła II 6a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Formularz kontakowy

 
 
 


 

Administratorem danych jest Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie, ul. Leśna 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłane zapytanie.

NASTĘPNY MECZ