Regulamin imprezy masowej

 

 REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

Rozgrywki meczów hokeja na lodzie w sezonie 2023/2024: faza play-off

Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, wprowadza się poniższy regulamin imprezy masowej - meczów hokeja na lodzie:

Rozdział I
Zakres obowiązywania

1. Regulamin dotyczy wszystkich meczów hokeja na lodzie organizowanych przez Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie na terenie lodowiska „Jastor” usytuowanego w Jastrzębiu Zdroju przy al. Jana Pawła II 6A.

2. Regulamin określa warunki uczestnictwa i obowiązki organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników imprezy masowej, w tym postanowienia regulujące:

 1. sposób organizacji imprezy masowej;
 2. obowiązki uczestników imprezy masowej;
 3. warunki uczestnictwa;
 4. uprawnienia uczestników imprezy masowej;
 5. zasady odpowiedzialności uczestników za zachowania niezgodne z prawem.

3. Uczestnicy imprezy masowej są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu.

Rozdział II
Sposób organizacji imprezy masowej – meczu hokeja na lodzie

1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada organizator imprezy.
2. Impreza jest odpłatna i dostępna dla osób posiadających karty wstępu na imprezę masową – mecze hokeja na lodzie (tj. karnety, bilety jednorazowe, imienne zaproszenia oraz imienne legitymacje klubowe wydane przez Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie). Sprzedaż biletów dla publiczności jest prowadzona wyłącznie drogą elektroniczną.
3. Dopuszcza się udział w imprezie masowej osoby nieposiadającej karty kibica w przypadku umieszczenia jej na liście autoryzowanej przez władze klubu drużyny gości – przepis dotyczy kibiców drużyny przyjezdnej.
4. Do zakupu kart wstępu, o których mowa w ust. 2 uprawnione są osoby znajdujące się na listach wymienionych w ust. 3 oraz osoby posiadające dokument tożsamości z nadanym numerem PESEL, a w przypadku cudzoziemców dokument tożsamości.

Rozdział III
Obowiązki uczestnika imprezy masowej – meczu hokeja na lodzie

1. Uczestnik imprezy jest obowiązany:

 1. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb organizatora imprezy masowej dokument uprawniający do wejścia na lodowisko oraz dokument tożsamości;
 2. zajmować miejsce przeznaczone dla uczestników imprezy masowej;
 3. zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie masowej;
 4. stosować się do zarządzeń i poleceń kierownika ds. bezpieczeństwa, pracowników służby informacyjnej i porządkowej oraz spikera, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.

 Rozdział IV
Warunki uczestnictwa w imprezie masowej – meczu hokeja na lodzie

1. Zakazuje się wstępu na imprezę masową – mecze hokeja na lodzie osobie:

 1. wobec której wydane zostało orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych,
 2. odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych lub poddania się badaniu stanu trzeźwości,
 3. znajdującej się pod wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 4. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 5. małoletniej do lat 13, niebędącej pod opieką opiekuna.

2. Podczas imprezy masowej – meczu hokeja na lodzie zabrania się:

 1. używania elementów odzieży lub przedmiotów do zakrywania twarzy, celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji osoby (wyjątkiem jest sytuacja opisana w rozdziale III pkt 1e);
 2. używania obraźliwego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do waśni, w tym na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.;
 3. wywieszania transparentów, flag i banerów w miejscach, w których mogą one tarasować lub w inny sposób utrudniać otwarcie wyjść ewakuacyjnych;
 4. rzucania przedmiotami;
 5. spożywania alkoholu (o ile inne przepisy nie stanowią inaczej), używania środków odurzających lub psychotropowych;
 6. uporczywego stania w sektorach z miejscami przeznaczonymi do siedzenia;
 7. rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu na terenie lodowiska;
 8. używania środków pirotechnicznych itp.
 9. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami, zaśmiecania terenu lodowiska oraz niszczenia infrastruktury obiektu;
 10. nieuzasadnionego blokowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych.

3. Podczas imprez masowych na które wydano odrębne decyzje dopuszcza się sprzedaży napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu. Spożywanie napojów alkoholowych odbywa się tylko w miejscach wyznaczonych przez organizatora tj. „ogródek piwny” przy dystrybutorze oraz udostępnione miejsca na małej i dużej trybunie wraz z drogą dojścia do tych sektorów. W przypadku przyjazdu grup zorganizowanych kibiców gości (sektory G i H) piwo dostarczane będzie przez osoby ze strony firmy obsługującej punkt gastronomiczny (kelnerki).

4. Obowiązuje zakaz opuszczania imprezy masowej podczas jej trwania z wyjątkiem przypadków szczególnych (wyjątkowych). Dopuszcza się opuszczenia imprezy masowej podczas jej trwania bez uzasadnionej przyczyny, na własne żądanie, jednak przy ponownym wejściu należy powtórnie nabyć bilet wstępu i poddać się podstawowym rygorem kontrolnym, obowiązującym jak przy wejściu na teren imprezy. Palarnia dla uczestników imprezy znajduje się w wyodrębnionym miejscu przy wyjściu ewakuacyjnym nr 3.

5. Zabrania się wnoszenia na lodowisko i posiadania na meczu:

 1. przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie broni palnej, pneumatycznej, gazowej oraz parasoli o ostrym zakończeniu;
 2. materiałów wybuchowych oraz wyrobów pirotechnicznych, w tym: fajerwerków, kul świecących, rac i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych;
 3. alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających;
 4. zwierząt, za wyjątkiem psów – przewodników;
 5. pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących;
 6. materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych pisemną zgodą organizatora;
 7. butelek lub puszek, wykonanych z twardego materiału, w tym butelek plastikowych;
 8. kamer i aparatów fotograficznych oraz innego rodzaju urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk za wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku;
 9. urządzeń służących do przekazu w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisu wydarzeń przez internet za wyjątkiem urządzeń dopuszczonych za zgodą organizatora;
 10. przedmiotów wytwarzających niewspółmierny do okoliczności hałas, w tym szczególnie wszelkich przedmiotów z napędem mechanicznym lub elektrycznym;

6. Zabrania się wstępu na teren lub na miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: tafli lodowiska, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy.

Rozdział V
Uprawnienia uczestnika imprezy masowej – meczu hokeja na lodzie

1. Uczestnik imprezy ma prawo:

 1. przebywać na terenie lodowiska w czasie trwania imprezy tj. od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia meczu;
 2. w nieskrępowany sposób uczestniczyć w meczu wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych ogólnie obowiązujących, zasad współżycia społecznego oraz zasad określonych niniejszym regulaminem;
 3. do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych i sanitarnych oraz udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze;
 4. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
 5. korzystać z pomocy medycznej.

2. Uczestnik imprezy jest uprawniony także do:

 1. niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi (nie później niż 14 dni od zakończenia imprezy) informacji w zakresie poniesionych przez niego szkód - w trakcie i na terenie imprezy,
 2. składania skarg i wniosków;
 3. żądania od Organizatora zwrotu kosztów, które uczestnik imprezy poniósł za niewykorzystane dokumenty uprawniające do wstępu na lodowisko z winy bądź przyczyn zależnych od Organizatora.

Rozdział VI
Przepisy końcowe

1. Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesna zgodę na użycie wizerunku uczestnika imprezy masowej w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu video i audio z imprezy masowej lub każdego elementu meczu prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.

2. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi odpowiedzialność karna wynikająca z przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

3. Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, a w szczególnych przypadkach postanowienia niniejszego regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznym przekazaniu Policji. Osobom takim nie przysługuje roszczenie z tytułu zwrotu kosztów zakupu kart wstępu na imprezę masową – mecz hokeja na lodzie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany terminu imprezy, gwarantując możliwość zwrotu pieniędzy za zakupione wcześniej karty wstępu;
 2. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku;
 3. unieważnienia karty kibica, identyfikatora lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na mecz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

5. Regulamin imprezy masowej – meczów hokeja na lodzie wchodzi w życie z dniem 09.01.2024 roku.

6. Regulamin udostępniony jest uczestnikom imprezy  - publikacja na stronie internetowej klubu www.jkh.pl oraz plakaty przy kasach biletowych.

 

tel./fax 32 476 16 50
aleja Jana Pawła II 6a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Formularz kontakowy

 
 
 


 

Administratorem danych jest Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie, ul. Leśna 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłane zapytanie.

NASTĘPNY MECZ