Regulamin karnetu

 

§1 
Definicje

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) „Klubie” lub „JKH GKS Jastrzębie” należy przez to rozumieć stowarzyszenie JKH GKS Jastrzębie. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, przy Al. Jana Pawła II 6A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS: 0000001575, NIP: 6771730959, REGON: 270190356,
b) „Karnecie” należy przez to rozumieć znak legitymujący, uprawniający do uczestnictwa w imprezach masowych organizowanych przez JKH GKS Jastrzębie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie,
c) „Meczu” należy przez to rozumieć mecz hokejowy  rozgrywany z udziałem hokejowej drużyny JKH GKS Jastrzębie w ramach rozgrywek ekstraligi.
d) „Regulaminie” należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Karnetów,
e) „Regulaminie lodowiska” należy przez to rozumieć wprowadzony na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r., nr 62, poz. 504) Regulamin lodowiska JKH GKS Jastrzębie w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 6A oraz imprez masowych organizowanych na terenie obiektu.

§2 
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin jest podstawą do zakupu oraz korzystania z Karnetów na mecze organizowane przez JKH GKS Jastrzebie.
2. Zakup Karnetu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu, Regulaminu Lodowiska.
3. Karnet nie będzie sprzedawany osobom:
a) wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub orzeczenie zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych wydane przez sąd w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich,
b) wobec których został wydany zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji.

§3 
Sprzedaż Karnetów

1. Sprzedaż Karnetów odbywa się w kasach biletowych lub biurze klubu zlokalizowanych na Lodowisku.
2. Sprzedaż Karnetów następuje według cen określonych przez klub.
3. Karnet obejmuje mecze rozgrywane przez drużynę hokejową JKH GKS Jastrzębie, w ramach sezonu zasadniczego, wymienione szczegółowo w cenniku Karnetów, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. W przypadku odwołania przez organizatora rozgrywek jednego lub więcej meczów wymienionych w załączniku nr 1, klub nie przewiduje możliwości obniżenia ceny Karnetu.
5. Karnet dla osoby, która nie ukończyła 13. roku życia lub jest ubezwłasnowolniona całkowicie może zakupić wyłącznie jej przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun prawny).
6. JKH GKS Jastrzębie nie przewiduje możliwości zwrotu Karnetów.
7. W dniach określonych przez klub, sprzedaży Karnetów osobom, które posiadały karnet w sezonie poprzedzającym przysługuje pierwszeństwo w wyborze miejsca (trybuny, sektora, rzędu i miejsca) na Lodowisku przy zakupie Karnetu na kolejny sezon. 

§4
Zasady korzystania z Karnetu

1. JKH GKS Jastrzębie nie przewiduje możliwości przekazania Karnetu innej osobie.
2. Na trybunach lodowiska miejsca zaznaczone podlegają rezerwacji dla posiadaczy karnetów wstępu oraz kart VIP. Zajmowanie tych miejsc bez posiadania ww. dokumentu będzie naruszeniem regulaminu imprezy masowej.

§5
Przepisy końcowe

1. JKH GKS Jastrzębie zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
2. Zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej JKH GKS Jastrzębie www.jkh.pl

tel./fax 32 476 16 50
aleja Jana Pawła II 6a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Formularz kontakowy

 
 
 


 

Administratorem danych jest Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie, ul. Leśna 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłane zapytanie.

NASTĘPNY MECZ